Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

 

Geofysiska undersökningar

Envix har specialiserat sig på oförstörande undersökningar för kartläggning av mark, berg och vatten med geofysisk undersökningsmetodik. Vi har en bred kompetens gällande mätteknik, mätinstrument och analys av data. Positionsnoggrannheten varierar mellan 1 meter ner till någon centimeter beroende på vilka krav som ställs på de olika projekt som vi utför. Resultatet från mätningarna kan levereras både i GIS-, CAD- och textformat. Dessutom kan vi erbjuda terräng – modellering och volymberäkningar baserade på mätningarna.

Exempel på användningsområden:

  • Snabbt och kostnadseffektivt sätt att bestämma jordarters utbredning och fördelning inom ett område för att exempelvis beskriva potentiella föroreningsvägar och avgränsa förorening. I vissa fall även definiera lakvattenförekomst.
  • Ett kraftfullt verktyg för att optimera och planera provtagningskampanjer i mark, sediment och vatten.
  • Ge information om vattendjup, sedimenttjocklek, bottentyper, detektion av berg etc.
  • Objektidentifiering t.ex. cisterner, rörledningar, tunnor etc.

 

Kontakta Sten eller Daniel för rådgivning och mer om Geoprobe borrtjänster

Sten Fernerud, VD

Daniel Ragnvaldsson