Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

 

Miljö och vattenutredning

Anmälningar, tillstånd och MKB

Envix har stor erfarenhet av att driva tillståndsprocesser och upprätta miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vi tillämpar den senaste kunskapen och erbjuder största möjliga miljönytta till minsta möjliga kostnad.

Vår kunskap och erfarenhet omfattar de flesta typer av projekt: tillstånd inom vindkraft, täktverksamhet, industri samt för miljöfarlig verksamhet.

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:

 • Projektledning MKB
 • Samrådsprocess
 • Projektering och resurseffektivisering inom verksamhetsområdet
 • Naturvärdesinventering
 • Stöd gentemot myndighet
 • Upprätta fullständiga tillståndshandlingar

Vi jobbar över hela landet.

 

Expertstöd och rådgivning

Envix kan med sin samlade kompetens erbjuda expertrådgivning och beställarstöd i enskilda frågor inom våra verksamhetsfält. Exempel på områden där Envix utgör expertstöd är

 • Biotillgänglighet av metaller
 • Alternativa användningsområden av avfall och restprodukter
 • Uppskattning av miljöskulder på fastigheter
 • Avancerad geofysik
 • Skräddarsydda laktester för bedömning av miljö- och hälsorisker av jord, berg, avfall och restprodukter.
 

Miljö- och hälsoriskbedömning

Envix har lång erfarenhet av riskbedömning av förorenade områden och föroreningar som uppträder i alla medier (mark, vatten, sediment, biota och luft). Bedömning av risker förknippat med förorenade områden handlar om att både identifiera och kvantifiera riskerna för människa och miljö. Riskbedömningsprocessen går från ett mer förenklat skede med mindre omfattande underlag till ett fördjupat skede där underlaget avseende karakterisering av föroreningsbilden och exponeringsförhållanden noggrant kartläggs. Syftet med riskbedömningen är att, med rimlig säkerhet, avgöra vilka risker som föroreningssituationen innebär och hur mycket riskerna behöver reduceras för att oacceptabla skador på miljön och hälsa inte ska uppstå.

 

Förorenade områden – miljötekniska undersökningar mark, grundvatten, ytvatten, sediment och biota

Problemlösare inom förorenade områden

Envix är ett ledande företag när det gäller undersökningar av mark, vatten och sediment.

Vi utför enkla till avancerade miljötekniska undersökningar. För markprovtagning används vanligen Geoprobe som är en unik och mycket effektivt kolvborrteknik för effektiv och ostörd markprovtagning, läs mer om fördelarna med Geoprobe. Envix har undersökt och sanerat/efterbehandlat förorenade områden sedan 1985. Bolaget leder ett nätverk med forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer som täcker hela problemområdet. Vi tillämpar den senaste kunskapen och erbjuder största möjliga miljönytta till minsta möjliga kostnad.

Vår kunskap och erfarenhet omfattar de flesta typer av föroreningar. Vi har undersökt och/eller sanerat anläggningar som t.ex. gruvor, sågverk, massafabriker, pappersbruk, deponier, oljedepåer, hamnar, flygplatser, kemtvättar, glasbruk och skjutfält.

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster inom förorenad mark

 • Miljötekniska undersökningar av förorenade områden
 • Riskbedömningar och åtgärdsutredningar
 • Projektering och efterbehandling av förorenade områden
 • Miljö Due Diligence (kostnadsuppskattning av miljöskuld) och efterbehandlingsplaner
 • Vattenrening
 • Miljökontroller i samband med entreprenader

Akvatisk miljö

Envix har undersökt och sanerat/efterbehandlat förorenade områden sedan 1985. Bolaget leder ett nätverk med forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer som täcker hela problemområdet. Envix har kompetens och utrustning som gör oss till ett av marknadens ledande företag när det gäller undersökningar av sediment och biologiska parametrar i söt- och brackvatten. Vi erbjuder:

Sedimentundersökningar:

 • Förorenade sediment; metaller, PAH, PCB, dioxiner, petrokemiska produkter, pesticider, etc.
 • Vi fastställer föroreningarnas utbredning och djup i sedimentet
 • Vi rekommenderar åtgärdsomfattning baserat på platsspecifika- eller generella riktvärden
 • Vi föreslår åtgärdstyp

Biologiska undersökningar:

 • Bottenfauna, fisk, kiselalger, växtplankton, makrofyter

Vattenprovtagning:

 • Ytvatten och grundvatten

Bottenkarteringar:

 • Sedimentations-, transport- och erosionsbottnar, vegetationstyper- och utbredning, åldersbestämning av sediment

Vi jobbar över hela landet. Kontakta oss gärna så får Du veta mer!

 

Miljöinventering av byggnadsmaterial

Det finns många anledningar att genomföra en miljöinventering av byggnaders material. Det har sedan en lång tid tillbaka använts byggnadsmaterial som i efterhand har visat sig vara dåliga val på grund av deras miljö- och hälsostörande egenskaper. Asbest, PCB och tungmetaller är exempel på några typer av skadliga ämnen som kan förekomma i allt ifrån vanliga enbostadshus till industribyggnader. I vissa fall kan den verksamhet som har bedrivits i en byggnad orsakat att delar av byggnadens konstruktionsmaterial klassas som farligt avfall.

För att säkerställa att det farliga avfall som kan uppstå vid en rivning eller ombyggnation hanteras på rätt sätt så ställer Plan och bygglagen (10 kap. 6 § 5) krav på att en miljöinventering av byggnadsmaterial utförs inför åtgärden.

Vår kunskap och erfarenhet omfattar de flesta typer av byggnader och vi har utrustning för att genomföra både provtagning och fältanalyser av byggnadsmaterial. Till vår hjälp har vi bland annat ett XRF-instrument för att snabbt kunna detektera metaller i material.

Miljöinventeringen ger underlag för:

 • Rivningsplan/kontrollplan för rivning eller ombyggnation av befintlig bebyggelse
 • Information om byggnaders miljöstatus vid fastighetsaffärer
 • Information till hyresgäster
 • Bedömning om ytterligare behov av utredning krävs för en riskbedömning

 

Vi jobbar över hela landet. Kontakta oss gärna så får Du veta mer!

Malin Holmberg