Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

 

Integritetspolicy

 

Vi skyddar dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 inträdde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet med de nya reglerna är att stärka individers rättigheter när det gäller personlig integritet.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar uppgifter till oss. Vi vill att du som kund, leverantör eller arbetssökande ska känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss.

Riktlinjer för behandlingen

Envix Nord AB behandlar endast personuppgifter när det finns en laglig grund. Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag som arbetsgivare och leverantör.

Här följer exempel på personuppgifter som vi behandlar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Bostadsadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att kunna fullgöra avtal med våra kunder.
 • För att du är intresserad av att söka jobb hos oss.
 • För att du är vår leverantör.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 • Du tillhandahåller oss dem direkt.
 • När du söker anställning hos oss eller på annat sätt kontaktar oss.
 • När du anlitar någon av våra medarbetare.

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen, som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har en policy för IT för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Envix kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, vid inaktualitet tas uppgifterna bort. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att tas bort.

Vi vill att dina uppgifter ska vara korrekta

Envix strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter som vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig vara felaktig sker rättelse utan dröjsmål.

Insyn

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom bolaget, begäran om ett kostnadsfritt registerutdrag avseende vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till Envix ansvariga kontakt.

Klagomål

Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Envix ansvariga.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du inlämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Behandling av personuppgifter för tidigare anställda

Ändamål och rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Envix Nord ABs rättsliga förpliktelse att uppfylla lagkrav.

Vilka personuppgifter behandlas

Följande personuppgifter kommer att behandlas:

 • Allt som rör din anställning

Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter

Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter behandlas inte. Handlingar som innehåller känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter kommer att tas bort eller anonymiseras för att värna din integritet.

Vilka får tillgång till personuppgifterna

Personuppgifterna kommer att delas med din närmsta chef och bolagets administrativa avdelning samt eventuella myndigheter som kräver det. Personuppgifterna kommer endast behandlas inom EU och EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter

I samband med avslutad anställning kommer personuppgifter sparas så länge lagen kräver det. Senast tio år efter avslutad anställning kommer uppgifterna att raderas.

Vart kan du vända dig vid frågor

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom Envix, begäran om ett kostnadsfritt registerutdrag avseende vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering, överföring eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till Envix ansvariga kontakt.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du inlämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).