Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

 

Avancerad vattenrening

- Ett sätt att lösa världens vattenutmaningar

Det går att mildra klimatförändringarnas inverkan på vår globala vattenförsörjning i stads-, landsbygds- och industrimiljöer. Envix är idag en framgångsrik aktör inom vattenrening tack vare vår innovativa verksamhet.

Avancerad vattenrening - Envix
rena vatten

Vatten är vår mest värdefulla resurs

Det är ingen hemlighet att färskvattenförsörjningen idag är ansträngd på de flesta platser på jorden. Med fler människor, fler industrier, utarmade resurser, föroreningar och klimatförändringar kommer också trycket på vattenförsörjningen att intensifieras ytterligare. Över två miljarder människor upplever idag hög vattenstress, det vill säga när behovet av vatten är större än tillgången. Fyra miljarder lider av en allvarlig brist på vatten, åtminstone under en månad om året, enligt FN:s utvecklingsrapport om världens vatten från 2019.

Vårt åtagande

Vårt åtagande är att lösa svåra utmaningar gällande förorenat vatten. På uppdrag av kommuner eller företag i olika branscher analyserar vi förorenat vatten samt föreslår lämpliga processer för rening. För att utforma en anpassad processlösning som behandlar vattnet enligt kundens krav är det oftast nödvändigt med en kombination av olika separeringsutrustningar och metoder. Med vår breda expertis utformar vi skräddarsydda, integrerade lösningar för att rena vatten från olika föroreningar som suspenderade partiklar (till exempel sand och jord). Även metaller, petroleumemulsioner, lösningsmedel och andra prioriterade organiska ämnen samt ämnen med hög vattenlöslighet som salter och näringsämnen, går att avlägsna från vattnet.

Envix vattenreningsmetod

Envix vattenreningsmetod

Envix har utvecklat en ny avancerad oxidationsprocess, AOP, för att möta de allt hårdare kraven och kvalitetskriterierna för vattenrening. AOP bygger på användningen av el, vatten och luft. Genom en komplett lösning resulterar vår beprövade metod i att en stor del av föroreningarna i vattnet avlägsnas. Metoden kan både komplettera befintliga vattenreningsprocesser samt installeras fristående. I olika testsituationer och på olika vattenföroreningar har metoden visat sig ge mycket goda resultat. För närvarande pågår en patentregistrering gällande AOP.

Vattenrening är en del av Envix expertis 

Envix har under de senaste 30 åren arbetat för att göra verklighet av den cirkulära ekonomin. Vi är en viktig aktör som bistår kommuner och företag i olika branscher med att analysera både förorenat vatten, jord och avfallsmaterial samt rekommenderar åtgärder för att uppnå önskade kvalitetsnivåer.

Envix arbetar för en framtid där både industrier och människor har möjlighet att minska sin miljöpåverkan genom att återvinna vatten. Detta genom hållbara reningssystem och hög kompetens. Vår vision är att Envix ska bidra till vattnets cirkulära natur genom att eliminera alla typer av föroreningar och att drastiskt minska avfallet.

En del av Agenda 2030

Bristen på vatten är en stor fråga för internationella organisationer. När FN antog Agenda 2030 var ett av de Globala målen att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. De huvudsakliga effekterna av vattenföroreningar innefattar, förutom fara för människors hälsa, även förlust av biologisk mångfald, förändringar i akvatiska livsmiljöer samt betydande ekonomiska förluster.

 

Kontakta Daniel för rådgivning och mer om avancerad vattenrening.

Daniel Ragnvaldsson