Behandling av sulfidförande berg

Envix är specialiserade på sulfidförande berg och har ca 15 års erfarenhet i branschen. I Albyberg utanför Stockholm driver Envix en anläggning för behandling av sulfidförande bergkrossmassor i återvinningsändamål. Envix arbete är en del av den gröna omställningen med syftet att minska deponering av naturens resurser med målet att uppnå End of Waste, d.v.s. när avfall upphör att vara avfall.

 

 

Sulfidförande berggrund återfinns bland annat i Västerbottens inland och i områden kring Mälardalen. När berget sprängs, krossas och används i samband med exploatering kommer sulfider i materialets finfraktion vid kontakt med luft och/eller vatten att oxidera. Det kan i sin tur orsaka utlakning av surt vatten och tungmetaller vilket potentiellt kan medföra negativa miljö- och hälsoeffekter.

Traditionellt har sulfidberg med höga totalsvavelhalter samt hög försurningspotential lämnats på deponi och ersatts av icke sulfidförande bergmassor. Deponi är det sista steget i EU:s avfallshierarki och bör undvikas så långt som möjligt. Som en del i den gröna omställningen har Envix därför tagit fram en metod för att behandla och återvinna sulfidberg.

Envixmetoden

Behandling av sulfidberg sker genom att bergkrossmassorna neutraliseras med en anpassad alkalisk produkt. Syftet är att motverka utlakning av surt vatten och tungmetaller på kort- och på lång sikt. Efter behandlingen är lakbarheten av metaller låg och pH-värdet har normaliserats. Därmed finns det inte längre någon risk för negativa miljö- och hälsoeffekter orsakade av utläckage från sulfidförande bergmassor. 

Metoden är framtagen av forskare på Envix och har granskats av oberoende part från Kemiska institutionen på Umeå Universitet. Metoden har tillämpats i gruv- och exploateringsprojekt sedan 15 år tillbaka och uppföljning av projekten visar på långsiktigt goda resultat i anslutande vattenmiljöer efter utförd behandling. Varaktighetstester har även utförs i laboratoriemiljö där sulfidförande massor har utsatts för tusen års simulerade nederbörder med tillfredställande resultat avseende lakbarheten och pH-värde.

 

Obehandlat sulfidberg

Behandlat sulfidberg

Hög lakbarhet för nickel, zink och kobolt

Mycket låg lakbarhet för nickel, zink och kobolt

Lågt pH-värde

Normalt pH-värde

Hög giftighet för vattenlevande organismer

Ingen giftighet för vattenlevande organismer

Måttlig till stor miljöpåverkan

Ingen eller obetydlig miljöpåverkan

 

 

Exempel på sulfidoxidations
relaterade problemområden

 

 

Kontakta Kristin för rådgivning och mer om behandling av sulfidberg

Jörgen Huss