Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

Behandling av sulfidförande berg

Envix är specialiserade på sulfidförande berg och har cirka 15 års erfarenhet i branschen. I Albyberg i Haninge kommun samt Stäket i Järfälla kommun driver Envix anläggningar för behandling av sulfidförande bergkrossmassor i återvinningsändamål. Envix arbete är en del av den gröna omställningen med syftet att minska deponering av naturens resurser och att uppnå End of Waste, när avfall upphör att vara avfall och istället blir en resurs.

Sulfidförande berg

Sulfidförande berggrund återfinns i Mälardalen samt i Västerbottens kust- och inland. När berget sprängs, krossas och används i samband med exploatering kan sulfider vid kontakt med luft eller vatten oxidera. Det kan i sin tur orsaka utlakning av surt vatten och tungmetaller vilket potentiellt kan medföra negativa miljö- och hälsoeffekter.

Traditionellt har sulfidberg med höga totalsvavelhalter samt hög försurningspotential lämnats på deponi och ersatts av icke sulfidförande bergmassor. Deponi är det sista steget i EU:s avfallshierarki och bör undvikas så långt som möjligt. Som en del i den gröna omställningen har Envix därför tagit fram en metod för att behandla och återvinna sulfidberg.

Envixmetoden

Syftet med behandling är att motverka utlakning av surt vatten och tungmetaller på kort- och lång sikt. Efter behandlingen är lakbarheten av metaller låg och pH-värdet har normaliserats. Därmed finns det inte längre någon risk för negativa miljö- och hälsoeffekter orsakade av utläckage från sulfidförande bergmassor. 

Metoden är framtagen av forskare på Envix och har tillämpats i gruv- och exploateringsprojekt sedan 15 år tillbaka. Uppföljning av projekten visar på långsiktigt goda resultat i anslutande vattenmiljöer efter utförd behandling. 

Obehandlat sulfidberg

Behandlat sulfidberg

Hög lakbarhet för nickel, zink och kobolt

Mycket låg lakbarhet för nickel, zink och kobolt

Lågt pH-värde

Normalt pH-värde

Hög giftighet för vattenlevande organismer

Ingen giftighet för vattenlevande organismer

Måttlig till stor miljöpåverkan

Ingen eller obetydlig miljöpåverkan

Anläggningarna i Stockholm

Hösten 2022 etablerade Envix en anläggning om 20 000 kvadratmeter i Stäket i Järfälla kommun för mottagning, behandling och återvinning. Ytterligare en anläggning finns i Albyberg, Haninge kommun. Anläggningarna är de enda i sitt slag i Sverige som tar emot och återvinner sulfidförande berg i syfte att uppnå cirkulär masshantering och End of Waste.

Idag är efterfrågan på alternativa masshanteringsmetoder och återvinning stor då många entreprenader har problem med sulfidförande berg och medvetenheten kring dess miljöpåverkan blivit större. Med Envixmetoden blir dock schaktmassorna en resurs snarare än ett avfall, oavsett om kunderna väljer att återanvända massorna eller lämna dem på anläggningen.

Envix har varit delaktig i Trafikverkets forskningsrapport avseende sulfidförande berg  

Läs rapporten här 

 

Kontakta oss för rådgivning och mer om behandling av sulfidberg

Henrik Ljungqvist

Hitta till våra anläggningar

Stäket, Järfälla

Albyberg, Haninge