Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

Behandling och mottagning av sulfidjord /sura sulfatjordar

Envix är specialiserade på sulfidjordar och har ca 15 års erfarenhet i branschen. På anläggningarna i Umeå samt Albyberg och Stäket driver Envix Sveriges första storskaliga anläggningar för behandling av sulfidjord i återvinningssyfte. Envix arbete är en del av den gröna omställningen med syftet att minska deponering av naturens resurser. I stället arbetar Envix för hållbar återvinning med målet att uppnå End of Waste, det vill säga när avfall upphör att vara avfall. 

Sulfidjord

Sulfidjord återfinns framför allt längs Norrlandskusten och innehåller ofta både en hög halt av vatten och organiskt material. När jorden grävs upp i samband med exploatering av bebyggelse, väg- eller järnväg och kommer i kontakt med luft och vatten oxiderar sulfiden. Reaktionen sänker pH-värdet på dräneringsvattnet vilket kan orsaka utläckage av tungmetaller till grundvatten eller närliggande vattendrag med potentiellt negativa miljö- och hälsoeffekter till följd.

Jordar som över tid redan utsatts för oxidation och bildat surhet brukar kallas sura sulfatjordar vilka ger lågt pH i vatten direkt vid kontakt med jordarna. Envix behandlingsmetod fungerar lika bra på sulfidjordar som sura sulfatjordar och som samlingsnamn benämns jordtypen i text här som sulfidjord.

Den gröna omställningen

Traditionellt har sulfidjorden grävts bort, lämnats på deponi och ersatts av jordmassor som inte genererar surhet samt med lägre lakbarhet och bättre bärighet. Deponi är det sista steget i EU:s avfallshierarki och bör undvikas så långt som möjligt. Som en del i den gröna omställningen har Envix därför tagit fram en metod för att behandla och återvinna sulfidjord och möjliggöra nyttjande av massorna i anläggningsändamål som en viktig del i hushållningen av naturresurser.

Envixmetoden

Behandling av sulfidjord sker i två steg. Först neutraliseras jorden med en anpassad alkalisk produkt för att motverka utlakning av surt vatten och metaller på kort och lång sikt. Behandlingen sker på Envix anläggningar i Umeå samt i Albyberg och Stäket i en genomströmningsblandare. Efter behandlingen är lakbarheten låg och pH-värdet har normaliserats.

Ändamålet för slutanvändning avgör om geoteknisk stabilisering kan utföras vilket ger sulfidjorden nödvändiga geotekniska egenskaper som till exempel förbättrad stabilitet och bärighet för respektive anläggningsändamål.

Envixmetoden är framtagen av forskare på Envix och har granskats av flera oberoende parter, bland annat testning av ekotoxicitet och standardiserade samt anpassade laktester för utvärdering av sulfidförande material. Varaktighetstester för Envix behandlingsmetod har utförts i laboratoriemiljö där den behandlade sulfidjorden utsatts för tusen års simulerade nederbörder med tillfredsställande resultat avseende lakbarheten och pH-värde.

Obehandlad sulfidjord

Behandlad sulfidjord

Hög lakbarhet för järn och sulfat

Mycket låg lakbarhet för järn och sulfat

Lågt pH-värde (3–6)

Normalt pH-värde (8)

Hög giftighet för vattenlevande organismer

Ingen giftighet för vattenlevande organismer

Måttlig till stor miljöpåverkan

Ingen eller obetydlig miljöpåverkan

Kontakta oss för rådgivning och mer om behandling av sulfidjord

Sten Fernerud, VD

Malin Holmberg

Kristin Stadling

Anton Jonsson

Hitta till vår anläggning i Umeå