Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

Huvudstudie, Ulriksfors fd sulfitfabrik, Strömsund, Jämtland.

Envix har fått i uppdrag att utföra en huvudstudie vid Ulriksfors fd sulfitfabrik, Strömsunds kommun.

Envix utförde 2017-2019 en förstudie (MIFO fas II) vid samma objekt som berörde mark, grundvatten, ytvatten och sediment. Ulriksfors fd sulfitfabrik var i drift mellan åren 1916 – 1947. I förstudien har bl.a höga halter tungmetaller associerade till kisaska samt PAHer påvisats inom fd fabriksområdet.

Envix utför nu med start hösten 2020 en fördjupade undersökningar i en huvudstudie med fokus på mark och grundvatten inom det fd fabriksområdet.