Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

Envix renar avlopp från covid-19

Envix ska tillsammans med Örebro universitet delta i ett projekt för att rena kommunalt avloppsvatten. Med finansiering från KK-stiftelsen avser forskarna testa fram nya metoder för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar eftersom dagens avloppsreningsverk inte är utformade för det.

Problematiken med patogener som covid-19-virus i avloppsvattnet har blivit tydlig under pandemin. Även läkemedelsrester som koncentrerats till avloppsreningsverken är ett olöst problem särskilt då den konventionella reningen har en begränsad funktion för rening av kemiska ämnen. Därför befarar många forskare att det kan få allvarliga konsekvenser för miljö och människors hälsa om orent vatten med både patogener och läkemedelsrester släpps ut i sjöar och vattendrag.  

"Kopplingen till universitetet är viktig för att kunna utföra avancerade biologiska och kemiska analyser samt på ett vetenskapligt och optimalt sätt kunna utvärdera resultaten.” 

/Daniel Ragnvaldsson, Innovation och affärsutveckling vid Envix

Med anledning av detta finansierar KK-stiftelsen ett projekt som leds genom forskare vid Örebro universitet. I uppdraget ingår att testa fram nya behandlingsmetoder för rening av kommunalt avloppsvatten från patogener och läkemedelsrester. Envix står för reningstekniken i projektet och testning utförs hos två kommunala avloppsreningsföretag, Mälarenergi och Surahammar kommunteknik. 

Envix teknik är en avancerad kemisk oxidationsmetod som kan eliminera bioaktiva mikroföroreningar, virus- och bakterier. Enligt forskaren Faisal Ahmad Khan vid Örebro universitet finns idag ingen kännedom om hur föroreningarna i avloppsvattnet påverkar miljö och människors hälsa och menar att det därför är angeläget att utveckla nya strategier för att ta reda på det. 

“Envix deltagande ligger i linje med en strävan mot ökad kunskap och teknikförbättringar som kan bidra till hållbara lösningar för en bättre miljö. Vårt bidrag är tillämpning av ny innovativ teknik som kan rena vatten både med avseende på läkemedelsrester men även andra miljöföroreningar. 

/Daniel Ragnvaldsson, Innovation och affärsutveckling vid Envix

FAKTA:
Från läkemedel befaras störningar kunna uppträda om koncentrationen av läkemedel blir för hög i vattenmiljön där bl.a. hormon- och beteendestörningar finns dokumenterat hos fisk som lever nära utsläppspunkter från avloppsreningsverk. Utsläpp av antibiotika kan stimulera framväxt av multiresistenta bakterier vilket bör undvikas i största mån.