Miljöinventering av byggnadsmaterial

Det finns många anledningar att genomföra en miljöinventering av byggnaders material. Det har sedan en lång tid tillbaka använts byggnadsmaterial som i efterhand har visat sig vara dåliga val på grund av deras miljö- och hälsostörande egenskaper. Asbest, PCB och tungmetaller är exempel på några typer av skadliga ämnen som kan förekomma i allt ifrån vanliga enbostadshus till industribyggnader. I vissa fall kan den verksamhet som har bedrivits i en byggnad orsakat att delar av byggnadens konstruktionsmaterial klassas som farligt avfall.

För att säkerställa att det farliga avfall som kan uppstå vid en rivning eller ombyggnation hanteras på rätt sätt så ställer Plan och bygglagen (10 kap. 6 § 5) krav på att en miljöinventering av byggnadsmaterial utförs inför åtgärden.

Vår kunskap och erfarenhet omfattar de flesta typer av byggnader och vi har utrustning för att genomföra både provtagning och fältanalyser av byggnadsmaterial. Till vår hjälp har vi bland annat ett XRF-instrument för att snabbt kunna detektera metaller i material.

Miljöinventeringen ger underlag för:

  • Rivningsplan/kontrollplan för rivning eller ombyggnation av befintlig bebyggelse
  • Information om byggnaders miljöstatus vid fastighetsaffärer
  • Information till hyresgäster
  • Bedömning om ytterligare behov av utredning krävs för en riskbedömning

Vi jobbar över hela landet. Kontakta oss gärna så får Du veta mer!

Kontakt:
Kristin Stadling
070-526 52 14
kristin.stadling(at)envix.se

Kontakt:
Jonas Åström
076-769 21 43
jonas.astrom(at)envix.se