Miljö- och hälsoriskbedömning

Envix har lång erfarenhet av riskbedömning av förorenade områden och föroreningar som uppträder i alla medier (mark, vatten, sediment, biota och luft). Bedömning av risker förknippat med förorenade områden handlar om att både identifiera och kvantifiera riskerna för människa och miljö. Riskbedömningsprocessen går från ett mer förenklat skede med mindre omfattande underlag till ett fördjupat skede där underlaget avseende karakterisering av föroreningsbilden och exponeringsförhållanden noggrant kartläggs. Syftet med riskbedömningen är att, med rimlig säkerhet, avgöra vilka risker som föroreningssituationen innebär och hur mycket riskerna behöver reduceras för att oacceptabla skador på miljön och hälsa inte ska uppstå.

Kontakt:
Kristin Stadling
070-526 52 14
kristin.stadling(at)envix.se