Förorenade områden – miljötekniska undersökningar mark, grundvatten, ytvatten, sediment och biota

Problemlösare inom förorenade områden

Envix är ett ledande företag när det gäller undersökningar av mark, vatten och sediment.

Vi utför enkla till avancerade miljötekniska undersökningar. För markprovtagning används vanligen Geoprobe som är en unik och mycket effektivt kolvborrteknik för effektiv och ostörd markprovtagning, läs mer om fördelarna med Geoprobe. Envix har undersökt och sanerat/efterbehandlat förorenade områden sedan 1985. Bolaget leder ett nätverk med forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer som täcker hela problemområdet. Vi tillämpar den senaste kunskapen och erbjuder största möjliga miljönytta till minsta möjliga kostnad.

Vår kunskap och erfarenhet omfattar de flesta typer av föroreningar. Vi har undersökt och/eller sanerat anläggningar som t.ex. gruvor, sågverk, massafabriker, pappersbruk, deponier, oljedepåer, hamnar, flygplatser, kemtvättar, glasbruk och skjutfält.

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster inom förorenad mark

 • Miljötekniska undersökningar av förorenade områden
 • Riskbedömningar och åtgärdsutredningar
 • Projektering och efterbehandling av förorenade områden
 • Miljö Due Diligence (kostnadsuppskattning av miljöskuld) och efterbehandlingsplaner
 • Vattenrening
 • Miljökontroller i samband med entreprenader

Akvatisk miljö

Envix har undersökt och sanerat/efterbehandlat förorenade områden sedan 1985. Bolaget leder ett nätverk med forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer som täcker hela problemområdet. Envix har kompetens och utrustning som gör oss till ett av marknadens ledande företag när det gäller undersökningar av sediment och biologiska parametrar i söt- och brackvatten. Vi erbjuder:

Sedimentundersökningar:

 • Förorenade sediment; metaller, PAH, PCB, dioxiner, petrokemiska produkter, pesticider, etc.
 • Vi fastställer föroreningarnas utbredning och djup i sedimentet
 • Vi rekommenderar åtgärdsomfattning baserat på platsspecifika- eller generella riktvärden
 • Vi föreslår åtgärdstyp

Biologiska undersökningar:

 • Bottenfauna, fisk, kiselalger, växtplankton, makrofyter

Vattenprovtagning:

 • Ytvatten och grundvatten

Bottenkarteringar:

 • Sedimentations-, transport- och erosionsbottnar, vegetationstyper- och utbredning, åldersbestämning av sediment

Vi jobbar över hela landet. Kontakta oss gärna så får Du veta mer!

Kontakt:
Kristin Stadling
070-526 52 14
kristin.stadling(at)envix.se

Kontakt:
Jonas Åström
076-769 21 43
jonas.astrom(at)envix.se