Dagvatten

Envix hjälper till att utreda, projektera och installera bästa möjliga teknik för rening av dagvatten.

Envix tillhandahåller såväl permanenta som mobila anläggningar för rening av förorenat vatten.

Vi hjälper dig även med recipientutredningar och riskutredningar. Vi gör kvalificerade bedömningar avseende toxicitet för mark- och vattenlevande organismer.

Kontakt:
Daniel Ragnvaldsson
073-843 67 76
daniel.ragnvaldsson(at)envix.se